Zamówienia Publiczne

                                                                                                                                                                                                                 Leszcze 27.02.2018 r.

 

Informacja w sprawie wyboru oferty na dostawę oleju opałowego dla Schroniska dla Nieletnich w Gackach w 2018 r.

Działając na podstawie art. 86  ust. 5 pkt.1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity z poźn. zm.) Dyrekcja Schroniska dla Nieletnich w Gackach,  zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania    w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego, przeprowadzonego  w trybie zapytania o cenę.

Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona oraz żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 83 160 zł brutto.

Zgodnie z punktem XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego dla Schroniska dla Nieletnich w Gackach w roku 2018, jedynym kryterium wyboru była cena.

Cena oleju opałowego będzie stała  – zgodna z ofertą Wykonawcy – przez cały okres obowiązywania umowy  tj. od dnia podpisania umowy do 31.05.2018r.

W trakcie przeprowadzonego  postępowania komisja przetargowa,  powołana przez Dyrektora Schroniska,  dokonała  w dniu 27.02.2018 r. wyboru oferty  firmy ROLMET,

  1. Kolejowa 130, 28 – 500 Kazimierza Wielka, ze względu na niższą cenę.

Poniższej   wyszczególniono Wykonawców oraz cenę i punktację przyznaną ofertom w kryterium cena:

  1. F.H.U. „ROLMET”, ul. Kolejowa 130, 28 – 500 Kazimierza Wielka – 74 790 zł brutto – 100 punktów
  1. Konkret Sp. z o.o., ul. Mariańskiego 36, 26- 600 Radom – 79 650 zł brutto – 93,90 punktów

 

Z  wybranym  Wykonawcą  zostanie  zawarta  umowa w  trybie  art.94 ust.1 ustawy  Prawo zamówień  publicznych.