Zamówienia Publiczne

                                                                                                                                                                                                                 Leszcze 15.02.2017 r.

 

 

 

Informacja w sprawie wyboru oferty na dostawę oleju opałowego dla Schroniska dla Nieletnich w Gackach w 2017 r.

Działając na podstawie art. 86  ust. 5 pkt.1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. Nr 19 poz.177 z 2004 r. z poźń. zm.) Dyrekcja Schroniska dla Nieletnich w Gackach,  zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania    w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego, przeprowadzonego  w trybie zapytania o cenę. Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona oraz żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 77 000 zł brutto.

Zgodnie z punktem XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego dla Schroniska dla Nieletnich w Gackach w roku 2017, jedynym kryterium wyboru była cena. Cena oleju opałowego będzie stała  – zgodna z ofertą Wykonawcy – przez cały okres obowiązywania umowy  tj. od dnia podpisania umowy do 31.05.2017 r. W trakcie przeprowadzonego  postępowania komisja przetargowa,  powołana przez Dyrektora Schroniska,  dokonała  w dniu 15.02.2017 r. wyboru oferty  firmy ROLMET, ul. Kolejowa 130, 28 – 500 Kazimierza Wielka, ze względu na najniższą cenę.

Poniższej   wyszczególniono Wykonawców oraz cenę i punktację przyznaną ofertom w kryterium cena:

  1. ”Qest” spółka cywilna, ul. Czarnowska 62, 26 – 065 Piekoszów – 75 000 zł brutto – 94,33 punktów.
  2. „Konkret” Sp. z o.o., ul. Mariańskiego 36,  26- 600  Radom – 74 750 zł brutto – 4,65 punktów.
  3. F.H.U.ROLMET, ul. Kolejowa 130, 28 – 500 Kazimierza Wielka – 70 750 zł brutto – 100 punktów.
  4. ,Stacje  Paliw „Angielscy” Sp.j Małgorzata Angielska – Ślusarska, Włodzimierz Angielski, Mirosław Angielski, Śladków Mały, 26 – 020 Chmielnik – 73 750 zł brutto – 95,93 punktów.

 

Z  wybranym  Wykonawcą  zostanie  zawarta  umowa w  trybie  art.94 ust.1 ustawy  Prawo zamówień  publicznych.