Zamówienia Publiczne

                                                                                                                                                                                                                 Leszcze 09.10.2017 r.

 

 

 

Informacja w sprawie wyboru oferty na dostawę oleju opałowego dla Schroniska dla Nieletnich w Gackach w 2017 r.

Działając na podstawie art. 86  ust. 5 pkt.1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 tekst jednolity z poźń. zm.) Dyrekcja Schroniska dla Nieletnich w Gackach,  zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania    w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego, przeprowadzonego  w trybie zapytania o cenę.

Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona oraz żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 54 230 zł brutto.

Zgodnie z punktem XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego dla Schroniska dla Nieletnich w Gackach w roku 2017, jedynym kryterium wyboru była cena.

Cena oleju opałowego będzie stała  – zgodna z ofertą Wykonawcy – przez cały okres obowiązywania umowy  tj. od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.

W trakcie przeprowadzonego  postępowania komisja przetargowa,  powołana przez Dyrektora Schroniska,  dokonała  w dniu 09.11.2017 r. wyboru oferty  firmy ROLMET, ul.Kolejowa 130, 28 – 500 Kazimierza Wielka, ze względu na najniższą cenę.

Poniższej   wyszczególniono Wykonawców oraz cenę i punktację przyznaną ofertom w kryterium cena:

  1. F.H.U. „ROLMET”, ul. Kolejowa 130, 28 – 500 Kazimierza Wielka – 48 450 zł brutto  – 100 punktów
  1. Konkret Sp. z o.o., ul. Mariańskiego 36, 26- 600 Radom – 51 000 zł brutto – 95,00 punktów
  1. „Quest” Spółka Cywilna, ul. Czarnowska 62, 26 – 065 Piekoszów – 53 550 zł brutto – 90,47 punktów
  1. Stacje Paliw „Angielscy” Sp.j Małgorzata Angielska – Ślusarska, Włodzimierz Angielski, Mirosław Angielski, Śladków Mały, 26 – 020 Chmielnik – 52 360 zł brutto – 92,53  punktów

 

Z  wybranym  Wykonawcą  zostanie  zawarta  umowa w  trybie  art.94 ust.1 ustawy  Prawo zamówień  publicznych.