Zamówienia Publiczne

S c h r o n i s k o  d l a  N i e l e t n i c h  w  G a c k a c h

Leszcze 31A, 28-400 Pińczów, tel./fax (041) 357-10-14, tel. (041) 357-10-15

 

 

Informacja dla wykonawców z dnia 13-09-2019r. – Pobierz

Informacja w sprawie wyboru oferty z dnia 13-09-2019r. – Pobierz

 

 


OGŁOSZENIE

 O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 data  zamieszczenia  ogłoszenia  w BZP – 30. 08. 2019 r. 

 

     Ogłaszający przetarg – Schronisko dla Nieletnich w Gackach – Leszcze 31A, 28 – 400 Pińczów

1. Tryb zamówienia:   Przetarg nieograniczony.

2. Przedmiot zamówienia: Remont dachu budynku głównego Schroniska dla Nieletnich w Gackach w zakresie:

  • Remont pokrycia ( kod CPV 45261910 – 6)
  • Remont kominów ( kod CPV 45453000 – 7)
  • Wykonanie instalacji odgromowej ( kod CPV 45312310 – 3 i  45312311 – 0)
  • Wymianę orynnowania ( kod CPV – 45261320 – 3)

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie w Dziale Gospodarczym Schroniska lub na stronie  internetowej: www.gacki.sdn.gov.pl

4. Oferty częściowe i wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy  – 60 dni kalendarzowych.

6.  Warunki udziału w postępowaniu:               

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy: 

  • spełnią warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2018r. poz.1986 tekst jednolity z późn. zm.
  • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  • złożą ofertę zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

7.  Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga składania wadium.

8.  Kryterium oceny ofert:

 Cena – 80%  

 Okres gwarancji – 20%

 Spełnienie wszystkich warunków zawartych w SIWZ.

9. Miejsce i termin  składania ofert:

Sekretariat Schroniska – 13.09.2019 r.  do godz.  9.00

10. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Sekretariat Schroniska –13.09. 2019r. godz.  9.15

11. Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni

12. Osoba upoważniona do kontaktów w imieniu Zamawiającego:

Zofia Maj    tel. (0–41)  357 10 14

 

Załączniki:

Ogloszenie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

Załącznik Nr 2 – Przedmiar robót

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie

Załącznik Nr 6 – wzór umowy

Załącznik Nr 7 – klauzula-informacyjna-z-art.-13-RODO

Załącznik Nr 8 – Oświadczenie wykonawcy RODO

Schemat połaci dachowej – załącznik nr 9

Rzut piwnic część A – załącznik nr 10

Rzut piwnic część B – załącznik nr 11

Rzut parteru część B – załącznik nr 12

Rzut parteru część A – załącznik nr 13

Rzut I piętra część B – załącznik nr 14

Rzut II piętra część B – załącznik nr 15

Rzut dachu część A – załącznik nr 16

Rzut dachu część B – załacznik nr 17


W dniu 05.09. 2019r. zostało zadane pytanie dotyczące postępowania w/s remontu dachu o nastepującej treści:

“Proszę o sprecyzowanie wykonania orynnowania dachu wraz z wymianą rynchaków bez konieczności zerwania starego i montaż nowego pasa nadrynnowego, jeśli tak to z jakiej blachy jaki wymiar do 25cm czy ponad 25cm”.

 

W dniu 05.09.2019r. przedstawiam odpowiedź na zadane pytanie w/s remontu dachu:

„Wymianę orynnowania należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarem robót. W przypadku dalszych wątpliwości ponownie informujemy o możliwości dokonania wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu dnia i godziny.

Zofia Maj
Kierownik Działu Gospodarczego
Przewodniczący Komisji Przetargowej


.