Zamówienia Publiczne

S c h r o n i s k o  d l a  N i e l e t n i c h  w  G a c k a c h

Leszcze 31A, 28-400 Pińczów, tel./fax (041) 357-10-14, tel. (041) 357-10-15

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
data zamieszczenia ogłoszenia w BZP – 2.08.2019 r.

 

 Ogłaszający przetarg – Schronisko dla Nieletnich w Gackach – Leszcze 31A, 28 – 400 Pińczów

1. Tryb zamówienia: 

Przetarg nieograniczony.

2. Przedmiot zamówienia: 

Remont dachu ( kod CPV – 45261910 – 6)

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

          Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie  w Dziale Gospodarczym Schroniska lub przesyłką pocztową.

          Wnioski o przesłanie SIWZ można przesyłać faksem – nr (041) 357-10-14

          Specyfikacja  dostępna jest również  na  stronie  internetowej:   www.gacki.sdn.gov.pl

4. Oferty częściowe i wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych  i wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia

Od dnia podpisania umowy  – 60 dni kalendarzowych.

6. Warunki udziału w postępowaniu:               

           W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy: 

– spełnią warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2018r. poz.1986 tekst jednolity z późn. zm.

– nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

złożą ofertę zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

7. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga składania wadium.

8. Kryterium oceny ofert:

 Cena – 80%  

Okres gwarancji – 20%

 Spełnienie wszystkich warunków zawartych w SIWZ.

9. Miejsce i termin  składania ofert:

Sekretariat Schroniska – 19.08. 2019r.  do godz.  9.00

10. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Sekretariat Schroniska –19.08. 2019r. godz.  9.15

11. Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni.

12. Osoba upoważniona do kontaktów w imieniu Zamawiającego:

Zofia Maj    tel. (0–41)  357 10 14

 

Załączniki:

Ogloszenie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Obmiar robót

Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Załącznik nr 5 – Oświadczenie

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 8 – Oświadczenie wykonawcy RODO

Pytania

Informacja dla Wykonawców

Sprostowanie

Informacja o unieważnieniu postępowania:  UNIEWAZNIENIE