Zamówienia Publiczne

S c h r o n i s k o  d l a  N i e l e t n i c h  w  G a c k a c h

Leszcze 31A, 28-400 Pińczów, tel./fax (041) 357-10-14, tel. (041) 357-10-15

Leszcze 05.03.2019r.

 Informacja w sprawie wyboru oferty na dostawę oleju opałowego

dla Schroniska dla Nieletnich w Gackach w 2019 r.

Działając na podstawie art. 86  ust. 5 pkt.1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2018r. poz.1986 tekst jednolity z poźń. zm.) Dyrekcja Schroniska dla Nieletnich w Gackach,  zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania    w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego, przeprowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego.

Została złożona jedna oferta przez F.H.U. „Rolmet”, ul. Kolejowa 130, 28 – 500 Kazimierza Wielka niepodlegająca odrzuceniu, a Wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 73 040 zł brutto.

Cena oleju opałowego będzie stała  – zgodna z ofertą Wykonawcy – przez cały okres obowiązywania umowy  tj. od dnia podpisania umowy do 31.05.2019r.

W trakcie przeprowadzonego  postępowania komisja przetargowa,  powołana przez Dyrektora Schroniska,  przyjęła   w dniu 05.03.2019r. ofertę  firmy „Rolmet” do realizacji.

Z  wybranym  Wykonawcą  zostanie  zawarta  umowa w  trybie  art.94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
data zamieszczenia ogłoszenia w BZP – 25.02. 2019 r.

Ogłaszający przetarg – Schronisko dla Nieletnich w Gackach-Leszczach 31A; 28 – 400 Pińczów

1. Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony.

2. Przedmiot zamówienia:
Dostawa oleju opałowego ( kod CPV – 09135100 – 5) w ilości 22 000 litrów.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie w Dziale Gospodarczym Schroniska lub przesyłką pocztową.
Wnioski o przesłanie SIWZ można przesyłać faksem – nr (041) 357-10-14
Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej:
www.leszcze.sdn.gov.pl

4. Oferty częściowe i wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 31 maja 2019 roku – według zapotrzebowania Schroniska.

6. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:
– spełnią warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2018 r. poz.1986 tekst jednolity z późn. zm.
– nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
– złożą ofertę zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

7. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga składania wadium.

8. Kryterium oceny ofert:
Cena – 100% oraz spełnienie wszystkich warunków zawartych w SIWZ.

9. Miejsce i termin składania ofert:
Sekretariat Schroniska – 05.03. 2019 r. do godz.10.00

10. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Sekretariat Schroniska –05.03. 2019 r. godz. 10.15

11. Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni.

12. Osoba upoważniona do kontaktów w imieniu Zamawiającego:
Zofia Maj tel. (0–41) 357 10 14

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór oferty na olej opałowy

Wykaz parametrów oleju- wymaganych przez Schronisko

Oferta cenowa

Wykaz parametrów oleju- proponowanych przez Wykonawcę

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2

Oświadczenie nr 3

Wzór umowy

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Oświadczenie wykonawcy RODO