Zamówienia Publiczne

S c h r o n i s k o  d l a  N i e l e t n i c h  w  G a c k a c h

Leszcze 31A, 28-400 Pińczów, tel./fax (041) 357-10-14, tel. (041) 357-10-15

Leszcze 13.11.2018r.

 

Informacja w sprawie wyboru oferty na dostawę oleju opałowego

dla Schroniska dla Nieletnich w Gackach w 2018 r.

 

Działając na podstawie art. 86  ust. 5 pkt.1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2017r. poz.1579 tekst jednolity z poźń. zm.) Dyrekcja Schroniska dla Nieletnich w Gackach,  zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania    w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego, przeprowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego.

Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona oraz żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 62 730 zł brutto.

Zgodnie z punktem XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego dla Schroniska dla Nieletnich w Gackach w roku 2018, jedynym kryterium wyboru była cena.

Cena oleju opałowego będzie stała  – zgodna z ofertą Wykonawcy – przez cały okres obowiązywania umowy  tj. od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r.

W trakcie przeprowadzonego  postępowania komisja przetargowa,  powołana przez Dyrektora Schroniska,  dokonała  w dniu 13.11.2018r. wyboru oferty  firmy ROLMET,

  1. Kolejowa 130, 28 – 500 Kazimierza Wielka, ze względu na najniższą cenę.

 

Poniższej   wyszczególniono Wykonawców oraz cenę i punktację przyznaną ofertom w kryterium cena:

  1. F.H.U.ROLMET, ul. Kolejowa 130, 28 – 500 Kazimierza Wielka – 56 780 zł brutto –

100 punktów

  1. Stacje Paliw „Angielscy” Sp.j Małgorzata Angielska – Ślusarska, Włodzimierz

Angielski, Mirosław Angielski, Śladków Mały, 26 – 020 Chmielnik –58 990 zł brutto

96,25  punktów

  1. „Petrobos” Sp. z o.o., ul. Zagnańska 27, 25 – 528 Kielce – 62 050 zł brutto – 91,51

punktów

 

Z  wybranym  Wykonawcą  zostanie  zawarta  umowa w  trybie  art.94 ust.1 ustawy  Prawo zamówień  publicznych.

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
data zamieszczenia ogłoszenia w BZP – 05.11. 2018r.

Ogłaszający przetarg – Schronisko dla Nieletnich w Gackach-Leszczach 31A; 28 – 400 Pińczów

1. Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony.

2. Przedmiot zamówienia:
Dostawa oleju opałowego ( kod CPV – 09135100 – 5) w ilości 17 000 litrów.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie w Dziale Gospodarczym Schroniska lub przesyłką pocztową.
Wnioski o przesłanie SIWZ można przesyłać faksem – nr (041) 357-10-14
Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej:
www.leszcze.sdn.gov.pl

4. Oferty częściowe i wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku – według zapotrzebowania Schroniska.

6. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:
– spełnią warunki określone w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2017r. poz.1579 tekst jednolity z późn. zm.
– nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
– złożą ofertę zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

7. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga składania wadium.

8. Kryterium oceny ofert:
Cena – 100% oraz spełnienie wszystkich warunków zawartych w SIWZ.

9. Miejsce i termin składania ofert:
Sekretariat Schroniska – 13.11. 2018 r. do godz.10.00

10. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Sekretariat Schroniska –13.11. 2018 r. godz. 10.15

11. Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni.

12. Osoba upoważniona do kontaktów w imieniu Zamawiającego:
Zofia Maj tel. (0–41) 357 10 14

 

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór oferty na olej opalowy

Wykaz parametrów oleju wymaganych przez Schronisko

Oferta cenowa

Wykaz parametrów oleju proponowanych przez Wykonawcę

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2

Oświadczenie nr 3

Wzór umowy

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Oświadczenie wykonawcy RODO